Odrolnienie działki

Odrolnieniem potocznie nazywamy procedurę administracyjną związaną ze zmianą przeznaczenia gruntów z rolnych lub leśnych na nierolne lub nieleśne. Formalnie nie ma w przepisach definicji odrolnienia, jednakże potocznie przyjęło się, aby tak tą procedurę nazywać. 

Aby grunt rolny mógł być wykorzystywany na cele nierolnicze, czyli na przykład budowlane, zmianie musi ulec jego przeznaczenie. Zmiana przeznaczenia gruntu danego obszaru lub działki na cele nierolnicze, następuje:

  1. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ( MPZP ) dla wszystkich gruntów rolnych bez względu na klasę gruntu i lokalizację.
  2. dla gruntów rolnych klas I – III poza terenem miasta poprzez zgodę właściwego ministra. 

Nie wymaga natomiast procedury odrolnienia działka rolna zlokalizowana w granicach administracyjnych miasta. Bez względu na klasę gruntu (I — VI) jest ona odrolniona z mocy ustawy i tym samym taki grunt można przekształcić w budowlany po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i wyłączeniu go z produkcji rolnej. Dodatkowe zgody i opinie nie są wymagane.

Nie wymaga także odrolnienia działka rolna, która leży poza granicami miasta i posiada klasę gruntu IV — VI. Taki grunt, ze względu na niską klasę nie podlega ochronie i można go przekształcić w budowlany po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i wyłączeniu z produkcji rolnej. Dodatkowe zgody i opinie nie są wymagane.

Jak widać z powyższego, gdy na danym obszarze nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego to po spełnieniu pewnych warunków, sporo działek rolnych może okazać się zdatnymi pod inwestycje budowlane. Jednak to, czy rzeczywiście dana działka rolna będzie zdatna pod zabudowę, zależy od tego, czy uzyskamy dla niej pozytywną decyzję o warunkach zabudowy. Uzyskanie pozytywnej decyzji uzależnione jest natomiast od spełnienia ściśle określonych warunków związanych z klasą gruntu, lokalizacją działki i kilku innych opisanych w rozdziale o warunkach zabudowy.

W sytuacji, gdybyśmy chcieli odrolnić grunty rolne wysokich klas I — III, znajdujące się poza granicami administracyjnymi miasta, musimy zdawać sobie sprawę, iż jest to trudne i w wielu wypadkach niemożliwe. Do odrolnienia takich gruntów wymagane są stosowne opinie i zgody ministrów, co jest długotrwałe, żmudne i często niemożliwe. Wniosek o odrolnienie tego typu działki składa zainteresowany jej posiadacz do właściwego ministra, zazwyczaj poprzez gminę, tj. wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Od powyższej reguły jest jednak wyjątek — nie wymaga uzyskania zgody ministra przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych, stanowiących użytki rolne klas I — III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki:

…..

Poniższy tekst stanowi cześć rozdziału – Odrolnienie działki z książki “Bezpieczny zakup Gruntu, czyli jak uniknąć 101 pułapek przy wyszukiwaniu, analizie i zakupie działki pod dom”.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry