Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Sklepu Internetowego

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa przede wszystkim sposób i warunki korzystania z internetowego serwisu https://www.obszarnik.pl oraz w odpowiednim zakresie z fanpage’a Administratora dostępnego na portalu Facebook, konta Instagram i kanału YouTube, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i Umów sprzedaży oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin jest udostępniany Klientom nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej https://www.obszarnik.pl/regulamin/ przed zawarciem umowy.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią treść umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem (Klientem).

§ 2
Definicje

 1. Administrator – Adam Borys zamieszkały pod adresem ul. Kurpiowska 2/24, 40-215 Katowice, adres e-mail: adamborys@gmail.com, adres strony https://www.obszarnik.pl.
 2. Dni robocze ― dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.).
 3. E-book ― publikacja elektroniczna w postaci pliku komputerowego, będąca odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka, czasopismo).
 4. Książka – publikacja drukowana w postaci książki z nadanym numerem ISBN.
 5. Fanpage na portalu Facebook – fanpage prowadzony przez Administratora dostępny na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/ObszarnikAdamBorys.
 6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę z Administratorem.
 7. Kodeks cywilny ― ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).
 8. Konsument ― Klient będący osobą fizyczną, dokonującą z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konto Klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem.
 10. Koszyk – wirtualny koszyk zakupowy do którego dodawane są Produkty stanowiące przedmiot Umowy.
 11. Polityka Prywatności ― Polityka prywatności i cookies stanowiąca dokument zawierający zbiór informacji kierowanych do Użytkowników w celu poinformowania ich o tym, jakie dane są zbierane i przetwarzane przez Administratora.
 12. Prawo autorskie ― ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.).
 13. Produkt ― Produkty elektroniczne oraz Konsultacje.
 14. Produkt elektroniczny ― produkt w formacie ebook/audio/video, pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi lub w formie zapisu na płycie CD, DVD z zakresu nieruchomości gruntowych, biznesu i dziedzin pokrewnych, stanowiący przedmiot Umowy sprzedaży.
 15. Przedsiębiorca ― Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 16. RODO ― rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r., poz.119.1).
 17. Serwis ― strona internetowa https://www.obszarnik.pl/ oraz w odpowiednim zakresie fanpage dostępny na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/ObszarnikAdamBorys.
 18. Sklep Internetowy (Sklep) ― serwis internetowy Administratora za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 19. System teleinformatyczny ― zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 20. Umowa ś.u.d.e. ― umowa o świadczenie przez Administratora na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną.
 21. Umowa/Umowa sprzedaży ― umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Administratorem a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego, której przedmiotem są Produkty.
 22. Urządzenie ― urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik może korzystać z Produktów dostarczanych przez Administratora, w szczególności komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone, czytnik e-booków.
 23. Ustawa o prawach konsumenta ― ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).
 24. Rejestracja – proces mający na celu założenie Konta Klienta.
 25. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 26. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Sklepu Internetowego.
 27. Zamówienie ― oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów jak również proces, zmierzający bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.
 28. Zasoby Serwisu ― oznaczają wszelkie materiały udostępniane w ramach Serwisu.

§ 3
Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
 2. Użytkownik przed podaniem swoich danych osobowych przyjmuje do wiadomości, że mogą być one przetwarzane przez Administratora na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Ponadto Użytkownik wyrażając chęć rozpoczęcia korzystania z Serwisu oświadcza, że:
  1. jest pełnoletni,
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich i są zgodne ze stanem faktycznym,
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz zapoznał się z Polityką Prywatności.
 3. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
  1. umożliwienie korzystania z Zasobów Serwisu,
  2. umożliwienie korzystania z Konta Klienta,
  3. umożliwienie złożenia Zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
  4. umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu,
  5. umożliwienie w ramach produktów dostarczanych przez Facebook Inc. dodawania posta, komentowania lub wyrażania reakcji oraz przesłania wiadomości za pośrednictwem komunikatora Messenger,
  6. umożliwienie w ramach serwisu YouTube komentowania oraz przesłania wiadomości.
 4. W celu zapewnienia prawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną, Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych i informacji na swój temat oraz dokonywania ich bieżącej aktualizacji.
 5. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem i naruszających prywatność innych osób, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Użytkownik ma prawo w każdym czasie korzystać z Serwisu.
 7. Użytkownik chcąc korzystać z Serwisu powinien spełniać następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet, wyposażone w sprawny system operacyjny,
  2. zainstalować na urządzeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies.
 8. Użytkownik chcąc w pełni korzystać z Serwisu w ramach fanpage na portalu Facebook powinien ponadto posiadać konto na portalu Facebook oraz korzystać z komunikatora Messenger.
 9. Użytkownik chcąc w pełni korzystać z Serwisu w ramach kanału YouTube powinien ponadto posiadać konto Google.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania działania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją portalu, a także modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu,
  2. zaprzestania działalności lub przeniesienia praw na inne podmioty oraz podjęcia innych dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem, z zastrzeżeniem, iż w przypadku przetwarzania danych Użytkowników, Administrator poinformuje ich o takich planach i poprosi o wyrażenie zgody na przekazanie danych Użytkowników innym podmiotom ze wskazaniem o jakie podmioty chodzi,
  3. odebrania Użytkownikom dostępu do zasobów w przypadku pojawienia się treści erotycznych, pornograficznych, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz innych treści sprzecznych z prawem albo z dobrymi obyczajami.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania wynikających z działania zewnętrznego operatora świadczącego te usługi.
 12. Administrator wskazuje, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych serwisów Administratora jak również dotarcie do stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie. Korzystanie z innych serwisów lub stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie może wymagać akceptacji osobnych regulaminów lub zapoznania się z osobnymi politykami prywatności.
 13. Zabronione jest kopiowanie, dystrybuowanie oraz ujawnianie jakiejkolwiek części Serwisu w żaden sposób, w tym między innymi poprzez automatyczny lub nieautomatyczny „scraping”.
 14. Zabrania się sprzedawania, przenoszenia albo cedowania swojego prawa do korzystania z Serwisu, na osobę trzecią.
 15. Umowa ś.u.d.e. zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia, przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, dodania posta lub komentarza na fanpage na portalu Facebook, dodania komentarza na portalu Instagram lub w ramach YouTube oraz przesłania wiadomości za pośrednictwem komunikatora Messenger, w ramach Instagrama lub poprzez YouTube.
 16. Użytkownik może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w poprzednim ustępie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: adamborys@gmail.com, chyba że umowa została już w całości wykonana.

§ 4
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Produktów.
 2. Zamówienie może zostać złożone z dowolnego miejsca.
 3. Ze Sklepu mogą korzystać wyłącznie Klienci będący pełnoletnimi osobami fizycznymi posiadającymi pełną, określoną według przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz będący osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
  1. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,
  2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Google Chrome, FireFox lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,
  3. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania z usług oferowanych przez Administratora z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem jak również Polityką Prywatności, jak również akceptacja ich postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 8. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z przestrzegania zawartych w nim zasad.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 5
Produkty

 1. Administrator prowadzi sprzedaż Produktów w postaci Produktów elektronicznych oraz Konsultacji.
 2. Aktualna oferta Produktów jest każdorazowo udostępniana w ramach Serwisu.

§ 6
Konto Klienta

 1. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe w ramach Serwisu.
 2. Składając Zamówienie po raz pierwszy Klient zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, kod pocztowy, miejscowość, telefon, adres e-mail, NIP (opcjonalnie), nazwę konta użytkownika, hasło.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 4. W trakcie składania zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania niniejszego Regulaminu jak również Polityki Prywatności.
 5. Założenie Konta Klienta jest bezpłatne.
 6. W ramach zakładki „Moje zamówienia” Użytkownik ma możliwość przeglądania złożonych zamówień, pobrania plików, wprowadzenia/zmiany adresu rozliczeniowego oraz adresu do wysyłki, wglądu w szczegóły konta oraz wylogowania.
 7. W ramach zakładki „Ustawienia” Użytkownik ma możliwość dokonania szczegółowych ustawień głównych, maila, widoczności profilu, export data jak również może skasować konto.
 8. Dokonując zmian Użytkownik musi każdorazowo kliknąć w odnośnik „Zapisz zmiany”.

§ 7
Zamówienia

 1. Złożenie Zamówienia jest możliwe za pośrednictwem Sklepu na stronie internetowej https://www.obszarnik.pl.
 2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie o każdej porze, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Informacje o Produktach prezentowane w ramach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Administratorowi przez Klienta.
 5. Składanie Zamówienia odbywa się poprzez dodawanie do Koszyka danych Produktów w wybranej przez Klienta ilości poprzez kliknięcie odnośnika „Dodaj do koszyka”. Dodanie produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.
 6. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i innymi kosztami.
 7. Przechodząc do Koszyka Klient ma możliwość wprowadzenia kuponu mogącego pomniejszyć cenę Produktów.
 8. Po ostatecznym dodaniu produktów do Koszyka Klient zostaje przekierowany do formularza, celem podania danych w postaci imienia i nazwiska, kodu pocztowego, miejscowości, telefonu, adresu e-mail, NIP-u (opcjonalnie).
 9. Składając Zamówienie Klient wybiera dostępną metodę płatności jak również zobowiązany jest zaakceptować regulamin danego operatora płatności online.
 10. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, co Klient potwierdza przez kliknięcie odnośnika „Dodaj do koszyka”.
 11. Zamawiając Produkty Klient wyraża zgodę, aby Zamówienie zostało zrealizowane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i akceptuje, że w takim przypadku traci prawo odstąpienia od Umowy.
 12. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
 13. Po złożeniu Zamówienia Klient zostaje przekierowany na podstronę operatora płatności, gdzie dokonuje zapłaty za Produkt.
 14. Po złożeniu Zamówienia, Administrator przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu Zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia.
 15. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Administratora informacji o przyjęciu Zamówienia.
 16. W przypadku złożenia Zamówienia z opcją płatności z góry i nieuiszczenia przez Klienta ceny w terminie 3 dni, Administrator może w terminie kolejnych 7 dni roboczych odstąpić od Umowy.

§ 8
Ceny i płatność

 1. Ceny Produktów zamieszczone w ramach Serwisu są cenami brutto, zawierają podatek VAT i są wyrażone w złotych polskich.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 3. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Produkty za pośrednictwem systemu PayPal, za pobraniem lub tradycyjnym przelewem bankowym.
 4. Dokonując zapłaty za Produkt, Klient może skorzystać z kuponów rabatowych lub promocyjnych. Kupony rabatowe lub promocyjne udostępniane są w ramach akcji rabatowych w ramach Serwisu lub mogą zostać udostępnione bezpośrednio przez Administratora.
 5. Zapłata powinna być dokonana w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. Za datę dokonania platności uważa się zaksięgowanie kwoty na rachunku Administratora.
 6. Administrator nie jest płatnikiem VAT i nie wystawia faktur VAT. Na pisemne lub elektroniczne żądanie Klienta Administrator wystawi Kupującemu rachunek.

§ 9
Dostawa Produktu

 1. Dostawa zakupionych Produktów elektronicznych odbywa się poprzez ich przesłanie w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail lub poprzez umożliwienie Klientowi dostępu do produktu w ramach Serwisu.
 2. Dostawa zakupionych Produktów elektronicznych odbywa się w ciągu 3 dni roboczych.
 3. W przypadku Produktów elektronicznych przesyłanych w formie elektronicznej na adres e-mail, Klient ma możliwość ich pobrania, przechowywania i odtwarzania w normalnym toku czynności.
 4. W celu prawidłowego skorzystania z zakupionego Produktu elektronicznego w formie elektronicznej( ebook ) wymagana jest instalacja programu do obsługi pliku w formacie .pdf
 5. Z chwilą wydania Produktu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 6. Produkt w postaci Konsultacji, z uwagi na swoją specyfikę nie jest dostarczany Klientowi.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Produktu i tym samym realizacji Zamówienia, wynikające z:
  1. zaistnienia siły wyższej,
  2. przyczyn niezależnych od Administratora,
  3. błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu e-mail.

§ 10
Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę z Administratorem, może w terminie 14 dni od umowy odstąpić, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej lub pisemnej. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, stanowiącym Załącznik do Regulaminu. Administrator niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania.
 3. W przypadku skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, Administrator obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwrócić Konsumentowi otrzymaną od niego cenę sprzedaży. Administrator dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Administratora lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11
Ochrona danych osobowych

 1. Administrator przetwarza udostępnione mu przez Klientów dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności.
 3. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na użycie, w związku z uczestnictwem w Konsultacjach, swojego wizerunku, w tym imienia, głosu i wypowiedzi, poprzez utrwalanie przebiegu Konsultacji, w tym w szczególności poprzez robienie filmów, fotografii, nagrań audio lub innych publikacji w jakiejkolwiek formie oraz opracowywania materiałów związanych z przeprowadzaną Konsultacją, które mogą zawierać wizerunek Klienta, w tym imię, głos i wypowiedź. Wizerunek, może być wykorzystany przez Administratora w materiałach promocyjnych lub reklamowych dotyczących zakresu działalności prowadzonej przez Administratora, w tym umieszczanych w Internecie.
 4. Klient zamieszczając w ramach Serwisu opinię o działalności Administratora wyraża zgodę na użycie przez Administratora swojego wizerunku, imienia i nazwiska oraz wypowiedzi. Wizerunek, może być wykorzystany przez Administratora w materiałach promocyjnych lub reklamowych dotyczących zakresu działalności prowadzonej przez Administratora, w tym umieszczanych w Internecie.

§ 12
Ochrona praw autorskich, ograniczenia w użytkowaniu oraz odpowiedzialność

 1. Projekt Serwisu wraz ze wszystkimi tekstami, skryptami, grafikami, elementami interaktywnymi i znakami handlowymi, usługowymi, zawartymi w Serwisie oraz wszelkim oprogramowaniem, kodem wykonywalnym i interfejsami zawartymi w Serwisie lub udostępnianymi za jego pomocą, jak również wszelkie nagrania mp3, video oraz e-booki udostępniane na łamach Serwisu odpłatnie lub nieodpłatnie – stanowią wyłączną własność Administratora i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obwiązujących przepisów prawa w tym w szczególności na podstawie przepisów Prawa autorskiego.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez Administratora.
 3. Niedozwolone jest wykorzystywanie w jakimkolwiek celu, w szczególności reklamowym, komercyjnym i promocyjnym, jakichkolwiek treści zawartych w serwisie, materiałów w formacie pdf, nagrań wideo i nagrań mp3, plików w formacie avi, mp4, mov lub w formie zapisu na płycie CD i DVD, jak również udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań bez pisemnej zgody Administratora.
 4. Prezentowane na łamach Serwisu treści stanowią subiektywne opinie ich autorów oraz zawierają proponowane, przykładowe rozwiązania w konkretnych, ściśle opisanych sytuacjach. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikających z korzystania z treści zamieszonych w serwisie przez Użytkownika, w sposób niedozwolony, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub niezgodny z prawem, zaś skutki te obciążają wyłącznie Użytkownika, który zachowania takie realizuje.
 5. Zważywszy na ochronę przysługujących Administratorowi praw autorskich, Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania treści umieszczonych w Serwisie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
 6. Użytkownik zobowiązuje się szanować i zachowywać prawa autorskie autora treści umieszczonych w Serwisie, a w szczególności nie będzie:
  1. rozpowszechniać,
  2. sprzedawać,
  3. oddawać,
  4. zamieniać,
  5. przekazywać w jakiejkolwiek formie lub metodą,
  6. modyfikować,
  7. udostępniać podmiotom trzecim nieodpłatnie lub odpłatnie,
  8. przerabiać,
  9. publikować,
  10. umieszczać on-line w formatach umożliwiających pobranie pliku; używać,
  11. reprodukować,
  12. dystrybuować,
  13. publikować w sposób samodzielny lub powiązany z innymi;
  14. używać, rozpowszechniać lub publikować w jakkolwiek znieważający, niestosowny sposób,
  15. brać udział w jakimkolwiek działaniu, które zmierzałoby do naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, w tym naruszających dobra osobiste ich autora.
 7. Użytkownik zobowiązuje się również, że z treści umieszczonych w Serwisie nie będzie usuwał informacji o ich autorze, ani o przysługujących mu do nich prawach autorskich, lub innych informacji umożliwiających identyfikację dzieła podlegającego ochronie.
 8. Produkty oraz ich części stanowią przedmiot ochrony prawnoautorskiej, a prawo do korzystania z nich przysługuje wyłącznie Administratorowi.
 9. Wszelkie przekazane lub udostępnione Klientowi materiały w związku z wykonaniem Umowy sprzedaży (w szczególności materiały edukacyjne, w tym materiały cyfrowe, folder edukacyjny lub informacje z platformy edukacyjnej), mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klientowi nie wolno w szczególności:
  1. rozpowszechniać,
  2. sprzedawać,
  3. oddawać,
  4. zamieniać,
  5. przekazywać w jakiejkolwiek formie lub metodą,
  6. modyfikować,
  7. udostępniać podmiotom trzecim nieodpłatnie lub odpłatnie,
  8. przerabiać,
  9. publikować,
  10. umieszczać on-line w formatach umożliwiających pobranie pliku; używać,
  11. reprodukować,
  12. dystrybuować,
  13. publikować w sposób samodzielny lub powiązany z innymi;
  14. używać, rozpowszechniać lub publikować w jakkolwiek znieważający, niestosowny sposób,
  15. brać udział w jakimkolwiek działaniu, które zmierzałoby do naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, w tym naruszających dobra osobiste Administratora.
 10. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu konsultacji z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.
 11. Klient zobowiązuje się szanować i zachowywać prawa autorskie autora treści udostępnionych w związku z wykonaniem Umowy sprzedaży, a w szczególności nie będzie sprzedawać, zamieniać, modyfikować, reprodukować, używać, rozpowszechniać lub publikować materiałów udostępnionych przez Administratora, a także nie będzie brać udział w jakimkolwiek działaniu które zmierzałoby do naruszenia przepisów prawa, w tym naruszających dobra osobiste Administratora.
 12. Informacje i materiały edukacyjne stanowią subiektywną ocenę ich autora. Wykorzystanie technik i wiedzy zaprezentowanej w ramach Produktu nie stanowi gwarancji uzyskania efektu zamierzonego przez Klienta.
 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie przez Klienta udostępnionych mu w ramach Produktu informacji i materiałów.
 14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą, z bezpośredniego lub pośredniego zastosowania informacji lub materiałów przedstawionych w ramach Produktu.

§ 13
Facebook Inc. oraz YouTube

 1. Administrator korzysta z usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. takich jak: Facebook, Messenger i Instagram jak również z serwisu YouTube należącego do Alphabet Inc.
 2. W celu uzyskania pełnej dostępności w zakresie usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. i Alphabet Inc., Użytkownicy zobowiązani są do posiadania konta na portalu Facebook lub aktywowania funkcji Messenger oraz posiadania konta Google.
 3. Administrator wskazuje, że korzystanie z usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. i Alphabet Inc. może wymagać zapoznania się i akceptacji osobnych regulaminów udostępnianych przez Facebook Inc. oraz Alphabet Inc. (YouTube).
 4. Administrator dopuszcza możliwość kontaktowania się z nim poprzez portal Facebook (Messenger).
 5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w ramach usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. oraz Alphabet Inc., wykorzystywanych przez Administratora, odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu lub brak pełnej funkcjonalności w zakresie korzystania przez Użytkowników z usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. oraz Alphabet Inc., z przyczyn od niego niezależnych.

§ 14
Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikom Serwisu (w tym Klientom) przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z funkcjonowaniem Serwisu oraz w związku z zawartą Umową, poprzez dokonanie zgłoszenia pod adresem e-mail: adamborys@gmail.com.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika – Klienta (imię i nazwisko, adres email),
  2. oznaczenie Serwisu, którego działania reklamacja dotyczy lub oznaczenie Umowy,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. ewentualne żądania,
  5. uzasadnienie reklamacji.
 3. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Administratorowi.
 4. Administrator dochowa wszelkiej staranności, aby reklamacje były rozpatrzone najpóźniej w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 5. Administrator powiadomi Użytkownika (Klienta) o rozpatrzeniu reklamacji poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany w reklamacji.
 6. Przedsiębiorcy nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady sprzedanego Produktu.

§ 15
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Spór zaistniały pomiędzy Konsumentem a Administratorem może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Udział Administratora w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Administratora do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Administrator każdorazowo przekaże Konsumentowi w formie pisemnej lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Brak działania ze strony Administratora uznawany jest za brak zgody na udział w postępowaniu polubownym.
 3. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Konsumenta spór o prawa majątkowe wynikające z faktu korzystania z Serwisu lub Umowy Sprzedaży.
 4. Na zasadach określonych w ustawie o której mowa w powyższym ustępie, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a Administratorem poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Konsumenta, złożony do Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora.
 5. Konsument może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
 6. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz.U., poz. 1823 ze zm.) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Konsument może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
 7. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może wnieść skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

§ 16
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie.
 2. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do Umów ś.u.d.e. oraz Umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
 3. Wszelkie informacje i oświadczenia Administratora, w tym dotyczące rozwiązania umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Klienta.
 4. Wszelkie informacje i oświadczenia Klienta, w tym dotyczące rozwiązania Umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: adamborys@gmail.com.
 5. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli drogą elektroniczną, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).
 6. W przypadku wystąpienia sporu Administrator oraz Użytkownik (Klient) dołożą starań, by rozwiązać go w sposób polubowny. W przypadku sporu, który nie został rozwiązany polubownie, każda ze stron może wystąpić do sądu powszechnego właściwości ogólnej. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Administratorem a Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na adres Administratora.
 7. W przypadku jakikolwiek pytań, wątpliwości, opinii i wag związanych z treścią niniejszego Regulaminu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: adamborys@gmail.com.

Załącznik

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:

Adam Borys ul. Kurpiowska 2/24, 40-215 Katowice
e-mail: adamborys@gmail.com

Ja __________________________________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy z dnia _____________

__________________________
(czytelny podpis)

Przewiń do góry